Aanmelden voor activiteiten

Op de website van Bright Dharma kunt u zich aanmelden als u wilt deelnemen aan een van onze activiteiten. Hierbij worden de volgende persoonsgegevens geregistreerd:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– Eventuele overige gegevens die u naar keuze invult

Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden:

– Verzenden van onze digitale nieuwsbrief (indien u aangeeft de nieuwsbrief te willen ontvangen)
– U te kunnen e-mailen als dit nodig is voor onze dienstverlening
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten.

Contactformulier

Op de website van Bright Dharma kunt u het contactformulier invullen. Hierbij worden de volgende persoonsgegevens geregistreerd:
– Naam
– E-mailadres
– Eventuele overige gegevens die u naar keuze invult

Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden:

– Verzenden van onze digitale nieuwsbrief (indien u aangeeft de nieuwsbrief te willen ontvangen)
– Te antwoorden op uw eventuele vraag of opmerking
– U te kunnen e-mailen als dit nodig is voor onze dienstverlening
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten.

Aanmelden nieuwsbrief

Wij gebruiken het online programma Mailchimp voor het verspreiden van nieuwsbrieven en mailings. Als je je inschrijft voor de nieuwsbrief ga je akkoord met het verzenden van je gegevens naar Mailchimp voor verwerking van onze nieuwsbrief en mailings. Meer over het Privacy Beleid van Mailchimp lees je hier.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@brightdharma.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

– Toestemming van de betrokken persoon.
– De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bright Dharma neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bright Dharma) tussen zit.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Bright Dharma bewaart uw naam en contactgegevens zolang u bij ons deelneemt aan een activiteit en/of aangeeft de nieuwsbrief te willen ontvangen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bright Dharma verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bright Dharma blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bright Dharma en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@brightdharma.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door uzelf is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Klacht indienen

Bright Dharma wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging

Bright Dharma neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@brightdharma.nl.